Nejspecifičtější třídy vlastnostní komponent

Vypište nejspecifičtější třídy instanciované vlastnostmi komponent datové struktury statistik důchodů a důchodců (<https://data.cssz.cz/resource/data-structure-definition/duchodci-v-cr-krajich-okresech>). Predikáty připojující vlastnosti ke komponentám datové struktury vezměte jako vlastnosti odvozené z qb:componentProperty pomocí rdfs:subPropertyOf včetně samotné qb:componentProperty. Tyto odvozené vlastnosti definované slovníkem Data Cube Vocabulary naleznete v pojmenovaném grafu <http://purl.org/linked-data/cube>. Dejte pozor na to, že třída vlastnosti komponenty nemusí být uvedena. Vyberte pouze nejspecifičtější třídy, které nemají žádné podtřídy odkazované pomocí rdfs:subClassOf. Data o statistikách důchodů a důchodců najdete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>.

Related exercises: Instanciované třídy and Predikáty

Loading…