Komponenty datové struktury statistik důchodů a důchodců

Vypište komponenty datové struktury statistik důchodů a důchodců (<https://data.cssz.cz/resource/data-structure-definition/duchodci-v-cr-krajich-okresech>). Komponenty jsou z datové struktury odkazovány predikátem qb:structure. Pro každý komponent vypište jeho český název (rdfs:label), vlastnost komponentu, volitelnou úroveň přiřazení (qb:componentAttachment) a volitelně uvedení, zdali je komponent povinný (qb:componentRequired). Predikáty odkazující na vlastnosti komponent vezměte jako podřazené predikáty (rdfs:subPropertyOf) predikátu qb:componentProperty (včetně tohoto predikátu) z pojmenovaného grafu <http://purl.org/linked-data/cube>. Jako výchozí hodnotu úrovně přiřazení uveďte qb:Observation. Výchozí hodnotou indikátoru povinnosti komponentu je v případě atributů false, v ostatních případech true. Komponenty seřaďte vzestupně dle volitelně uvedeného pořadí (qb:order). Data o statistikách důchodů a důchodců naleznete v pojmenovaném grafu <https://data.cssz.cz/resource/dataset/duchodci-v-cr-krajich-okresech>.

Loading…