Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců s využitím klauzule FROM NAMED

Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/rocenka/vocabulary>). Použijte při tom klauzuli FROM NAMED.

Required constructs: FROM NAMED

Prohibited constructs: FROM

Loading…