Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců s využitím klauzule GRAPH

Spočtěte trojice ve slovníku statistik důchodů a důchodců (pojmenovaný graf <https://data.cssz.cz/resource/dataset/rocenka/vocabulary>). Použijte při tom klauzuli GRAPH.

Required constructs: GRAPH

Prohibited constructs: FROM and FROM NAMED

Loading…